Všeobecné podmínky pro dodavatele

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž je společnost Vinekon s.r.o. se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČ 26501384 na straně jako kupující (dále jen jako „kupující“). Všeobecné nákupní podmínky (dále jen jako „podmínky“) mají přednost před případnými podmínkami obsažených v dokladech prodávajícího. V případě, že kupní smlouva mezi prodávajícími a kupujícím nestanovuje jiné výslovně uvedené ustanovení, má se za to, že se řídí obsahem těchto podmínek.

I. Uzavření kupní smlouvy

a) Kupní smlouvou se rozumí závazná objednávka kupujícího, která je učiněna písemnou či elektronickou formu. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci prodávajícího a kupujícího (IČ, sídlo, místo podnikání, oprávněná osoba), druh, cenu, množství požadovaného zboží dle katalogu prodávajícího, dodací lhůtu zboží a případně další dodací podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek. Neobsahuje-li objednávka dostatečnou specifikaci, doplní ji kupující na výzvu prodávajícího, která je učiněna do dvou dnů ode dne přijetí objednávky.

b) Prodávající je povinen ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky potvrdit její akceptaci, a to písemnou formou či vyznačením razítka a podpisem oprávněné osoby prodávajícího na stejnopis objednávky. Doručením akceptace objednávky je uzavřena kupní smlouva. Nebude-li objednávka takto akceptována, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena a mezi stranami tak nevznikl žádný právní vztah.

c) Uvede-li prodávající v potvrzení objednávky změny či doplňky k údajům kupujícího, považuje se toto potvrzení objednávky jako za návrh nové kupní smlouvy. Kupní smlouva bude uzavřena pouze v případě, pokud kupující potvrdí akceptaci těchto změn a doplňků, a to do dvou dnů ode dne doručení. Forma akceptace je poté obdobná požadavkům na formu akceptace ze strany prodávajícího.

II. Dodací podmínky

a) Dodání zboží se řídí podmínkami INCOTERMS 2010, doložkou DDP, s místem určení provozovna kupujícího Čenkov – Vinekon s.r.o., areál býv. Čenkovských strojíren, PSČ 262 24, Čenkov, není-li uvedená jiná adresa místa dodání. Není-li určená žádná adresa místa dodání zboží, platí, že zboží má být dodáno do provozovny v Čenkově. Prodávající dodá zboží ve lhůtě stanovené v objednávce kupujícím, a to s ohledem na charakter objednaného zboží. Je-li zboží dodáno do jiného místa než určeného, nese prodávající veškeré dodatečné náklady na dodání zboží do požadovaného místa dodání.

b) Prodávající se zavazuje provést dodávku objednaného zboží v souladu s právními předpisy vztahující se k takové dodávce a s ohledem na charakter zboží. Dodáním zboží se rozumí dodání objednaného zboží v požadované kvalitě, množství, provedení a sjednané ceně, v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami.

c) Není-li schopen prodávající dodat objednané zboží řádně (tj. v požadované kvalitě, množství, provedení, ceně a s požadovanými dokumenty), je povinen bezodkladně to oznámit kupujícímu, současně je povinen informovat kupujícího o důvodu prodlení a délce jeho trvání. Prodlení je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího a prodávající si je vědom své odpovědnosti za prodlení s dodáním zboží.

d) Kupující není povinen přijmout zboží dodané před termínem dodání zboží. Prodávající je povinen zabezpečit na vlastní náklady a nebezpečí uskladnění takové zboží a jeho předání v řádném termínu.

e) Kupující není povinen přijmout zboží dodané v menším či větším množstvím než bylo sjednáno. Kupující je oprávněn podle svého uvážení převzít menší množství než bylo sjednáno objednávkou a její akceptací, prodávající je však povinen bezodkladně dodat chybějící množství zboží. Dodání menšího množství zboží se má za dílčí plnění závazku ze strany prodávajícího a jeho převzetí kupujícím nemá vliv na jeho další práva.

f) Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit a řádně jej zajistit pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží a to způsobem minimalizující negativní dopad na životní prostředí tak, aby maximálně byla zabezpečena ochrana a uchovaní zboží při přepravě.
Prodávající je povinen spolu se zbožím předat dodací doklad s přesným udáním obsahu dodávky umožňující provedení převzetí zboží kupujícím. Dodací doklad musí obsahovat zejména následující skutečnosti:

 • identifikaci kupujícího  a prodávajícího
 • číslo a datum objednávky
 • číslo položky objednávky
 • číslo dodacího listu
 • počet jednotek dodávky
 • množství zboží
 • cena za jednotku
 • způsob přepravy, popř. podmínky přepravy

Cena za zboží musí být uvedena na dodacím listě včetně ceny dopravného. Následná fakturace a požadavek úhrady cestovného, dopravného či dalších dodatečných nákladů nebudou kupujícím akceptovány. Obaly, v nichž je zboží dodáno, musí již být zpoplatněny v rámci systému odpadového hospodářství České republiky.

III. DOKUMENTACE

Prodávající je povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i doklady stanovené těmito podmínkami. Prodávající je povinen předat kupujícímu při první dodávce objednaného zboží (dle charakteru zboží):

 1. Bezpečnostní list
 2. Prohlášení o shodě nebo CE certifikát
 3. Prohlášení o původu
 4. Atest
 5. Potvrzení o splnění bezpečnostních podmínek
 6. Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh
 7. Návod k obsluze

Případně jiné doklady stanovené zákonem.

IV. CENA

Cena zboží vyplývá z ceníku, katalogu či nabídky prodávajícího, není-li určena jinou kupní smlouvou.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Odpovědnost za vady je sjednána v souladu s ust. § 422 a násl. obch. zákoníku, strany sjednávají, že případná odpovědnost za vady zboží bude řešena na základě tohoto zákonného ustanovení, nestanoví-li tyto podmínky postup jiný.

b) Prodávající je odpovědný za vady zboží, nedodá-li zboží v objednaném množství, jakosti a provedení, vč. způsobu přepravy. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když vada se stane zjevnou až po této době.  Prodávající není odpovědný za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření kupní smlouvy (tedy akceptace objednávky) věděl nebo s přehlednutím k okolnostem, za nichž byl právní vztah uzavřen, musel vědět, ledaže se vady týkají vlastnosti zboží, které zboží mělo mít podle smlouvy.

c) Kupující je povinen vady písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny, nejpozději do konce sjednané záruční doby.

d) Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě do 10 dnů od oznámení vady kupujícím .

e) Nárok kupujícího z vad zboží:
1) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chyběného zboží a požadovat odstranění vad
2) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady odstranitelné
3) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny
4) odstoupit od smlouvy
Volbu nároku z vad oznámí kupující prodávanému v zaslaném oznámení nebo bezprodleně po tomto oznámení. Kupující je povinen k odstranění vad či dodání náhradního zboží či chybějícího zboží poskytnout prodávanému přiměřenou lhůtu s ohledem na povahu zboží.

f) Má-li dodávané zboží vady, není kupující povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního zboží platit kupní cenu, popř. neuhrazenou část kupní ceny. Totéž platí, bude-li dodáno menší než sjednané množství zboží.

VI. ZÁRUKA

a) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle akceptované objednávky. Zboží musí splňovat technické požadavky stanovené právními předpisy České republiky. V případě, že kupující má speciální technicko-jakostní požadavky, které oznámil prodávajícímu nejpozději s objednávkou a ten je akceptoval, je povinen dodat zboží v těchto technicko-jakostních požadavcích.

b) Prodávající je povinen na svoje náklady zajistit potřebné atesty či povolení, schválení státních orgánů země původu i České republiky.

c) Strany akceptací objednávky sjednaly, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu minimální záruční dobu 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu, poskytne-li prodávající dobu delší, má se za to, že záruční doba je tato jím poskytnutá delší záruční doba. Prodávající je rovněž povinen předat spolu se zboží kupujícímu i záruční list, nebude-li předán, záruční doba bude stanovena dle tohoto ustanovení.

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prodávající je povinen zajistit, aby dodávané zboží a balení bylo vždy v souladu s právními předpisy týkající se ochrany životního prostředí.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Prodávající vystaví fakturu se splatností 30 dní, nedohodly se smluvní strany jinak.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

Akceptací objednávky se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu v případě, že je v prodlení s dodáním zboží, a to ve výši 1% z ceny zboží za každý den takového prodlení. Kupující je oprávněn smluvní pokutu započítat na splatnou pohledávku prodávajícího.
Právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody v plném rozsahu není dotčeno uplatněním nároku na smluvní pokutu.

X. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

a) Prodávající a kupující se zavazují zacházet se všemi neveřejnými obchodními a technickými podrobnostmi, se kterými se seznámí prostřednictvím obchodních vztahů, jako s obchodním tajemstvím. Obě dvě strany považují veškeré neveřejné obchodní či technické podrobnosti za důvěrné informace.

b) Povinnost zachovat důvěrnost informací dle tohoto článku se nevztahuje na následující skutečnosti:
1) všeobecně známě či všeobecně přístupné informace
2) informace, které budou straně sděleny třetí osobou, jež není zavázána obdobnou povinností mlčenlivosti.
3) informace, jejichž sdělení vyžaduje zákon

c) Prodávající  a kupující se zavazují veškerou předávanou dokumentaci považovat za diskrétní a zavazují se ji neodkrývat a nezveřejňovat třetím subjektům.

d) Prodávající si je vědom své odpovědnosti v případě porušení ustanovení o důvěrnosti informací z jeho strany.

XI. DORUČOVÁNÍ

a) Jakékoliv oznámení bude považováno za doručené příslušenému adresátovi v den obdržení faxem, emailem či osobním doručováním a třetím dnem po podání  písemného oznámení k poštovní přepravě v České republice při doručování doporučeným dopisem na adresu uvedené v objednávce či akceptaci objednávky.

b) Za osvědčení o doručení veškerých oznámení se považují následující dokumenty:
1) v případě doručování faxem – faxem vytištěná zpráva o doručení na příslušené telefonní číslo, jež je uvedeno na objednávce či akceptaci objednávky.
2) v případě doručování emailem – potvrzení doručení na příslušnou emailovou adresu, jež je uvedena na objednávce či akceptaci objednávky
3) v případě osobního doručování – písemné potvrzení o převzetí
4) v případě písemného doručování – podací lístek k poštovní přepravě písemnosti po uplynutí lhůty tří dnů od podání

XII. VOLBA PRÁVA

a) Tyto podmínky, jakož veškeré smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky s vyloučením mezinárodního soukromého práva a CISG (kupní právo OSN).

b) Prodávající a kupující nesjednávají rozhodčí doložku.

English