VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO DODAVATELE 

 

Tyto všeobecné nákupní podmínky platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž je společnost Vinekon s.r.o. se sídlem Husova 634, 261 01 Příbram, IČ 26501384 účastníkem na straně kupující (dále jen jako „kupující“). Tyto všeobecné podmínky pro dodavatele (dále jen jako „podmínky“) mají přednost před případnými všeobecnými podmínkami prodávajícího, nemají však přednost před ustanoveními kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím stanovuje jinak, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahem kupní smlouvy, pouze v případě, kdy kupní smlouva určité smluvní podmínky neupravuje, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím těmito podmínkami.

I. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. a) Kupní smlouvou se rozumí závazná objednávka kupujícího, která je učiněna písemnou formou, ať listinnou či elektronickou. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti, zejména identifikaci prodávajícího a kupujícího (název, IČO, DIČ, sídlo, registrace v OR, číslo účtu, oprávněná osoba), druh, cenu, množství, jakost požadovaného zboží dle katalogu nebo jiné nabídky prodávajícího, termín dodání zboží a případně další dodací podmínky, mají-li se lišit od těchto podmínek. Neobsahuje-li objednávka dostatečnou specifikaci, doplní ji kupující na výzvu prodávajícího, kterou prodávající odešle kupujícímu elektronickou formou do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky.
 2. b) Prodávající je povinen ve lhůtě dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky potvrdit její akceptaci, a to budˇ odesláním písemné akceptace elektronickou formou (e-mailem), nebo vyznačením razítka a podpisem oprávněné osoby prodávajícího na stejnopis objednávky. Doručením akceptace objednávky kupujícímu je uzavřena kupní smlouva. Pokud prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky s jakýmikoliv změnami, jedná se o nový návrh kupní smlouvy a tato bude uzavřena až v okamžiku, kdy kupující doručí prodávajícímu akceptaci takto změněné objednávky. Nebude-li objednávka jedné smluvní strany akceptována druhou smluvní stranou, ať písemným či jiným úkonem, kupní smlouva není uzavřena.

II. DODACÍ PODMÍNKY

a) Dodání zboží se řídí podmínkami INCOTERMS 2020, doložkou DDP, s místem určení provozovna kupujícího Čenkov, areál bývalých. Čenkovských strojíren, 262 24, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná adresa místa dodání. Je-li zboží dodáno do jiného místa než určeného, nese prodávající veškeré dodatečné náklady na dodání zboží do požadovaného místa dodání.
b) Prodávající se zavazuje provést dodávku objednaného zboží v souladu kupní smlouvou, právními předpisy a s ohledem na charakter zboží. Řádným dodáním zboží se rozumí dodání objednaného zboží kupujícímu v termínu, ceně, druhu, množství, jakosti, provedení a s potřebnými dokumenty specifikovanými v kupní smlouvě, a nejsou-li tam uvedené, v nabídce prodávajícího, na základě, které učinil kupující objednávku, a dále v souladu s právními předpisy a těmito podmínkami. Zboží je považováno za dodané okamžikem jeho předání či umožnění předání kupujícímu v místě dodání. V tento okamžik přechází nebezpečí vzniku škody na zboží na kupujícího.
c) Není-li prodávající schopen řádně dodat objednané zboží, je povinen to oznámit kupujícímu bez zbytečného odkladu. Kupující není povinen převzít zboží, které není dodáno řádně.
d) V případě prodlení s řádným dodáním objednaného zboží je prodávající povinen oznámit to kupujícímu bez zbytečného odkladu spolu s uvedením důvodu prodlení a délce jeho trvání. Prodlení je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a kupující je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího z vadného plnění a prodávající si je vědom své odpovědnosti za prodlení s dodáním zboží.
e) Kupující není povinen převzít zboží před sjednaným termínem dodání zboží. Prodávající je v takovém případě povinen zabezpečit na vlastní náklady a nebezpečí uskladnění objednaného zboží a jeho předání v řádném termínu.
f) Kupující není povinen převzít zboží dodané v menším či větším množstvím, než bylo sjednáno. Dodání většího množství zboží, než bylo ujednáno, není považováno za sjednané v kupní smlouvě. Kupující je oprávněn podle svého uvážení převzít menší množství, než bylo sjednáno, prodávající je však povinen bezodkladně dodat chybějící množství zboží. Dodání menšího množství zboží se má za dílčí plnění závazku ze strany prodávajícího a jeho převzetí kupujícím nemá vliv na jeho práva z titulu řádného nedodání zboží, resp. z vad zboží.
g) Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit a řádně jej zajistit pro účely přepravy s ohledem na charakter zboží, a to způsobem minimalizující negativní dopad na životní prostředí tak, aby byla maximálně zabezpečena ochrana a uchovaní zboží při přepravě.
h) Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu nejpozději při předání zboží dodací doklad s přesným udáním obsahu dodávky umožňující provedení převzetí zboží kupujícím. Dodací doklad musí obsahovat zejména následující skutečnosti:

 • identifikaci kupujícího a prodávajícího
 • číslo a datum objednávky
 • číslo položky objednávky
 • číslo dodacího listu
 • počet jednotek dodávky
 • množství, jakost a provedení zboží
 • cena za jednotku, celková cena dodávky
 • způsob přepravy, popř. podmínky přepravy

Cena za zboží musí být uvedena na dodacím dokladu v úplné výši, tj. včetně ceny cestovného, dopravného, popř. všech dalších nákladů. Následná fakturace a / nebo požadavek úhrady jakýchkoliv jiných nákladů neuvedených v dodacím dokladu nebudou kupujícím akceptovány. Obaly, v nichž je zboží dodáno, musí již být uhrazeny v rámci systému odpadového hospodářství České republiky.

III. DOKUMENTACE

Prodávající je povinen předat kupujícímu včas doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží, jakož i doklady stanovené těmito podmínkami, tak, aby kupující měl u sebe tyto doklady nejpozději při dodání zboží. Prodávající je povinen předat kupujícímu při první dodávce objednaného zboží (dle charakteru zboží):

 1. Bezpečnostní list
 2. Prohlášení o shodě nebo CE certifikát
 3. Prohlášení o původu
 4. Atest
 5. Potvrzení o splnění bezpečnostních podmínek
 6. Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh
 7. Návod k obsluze,

případně jiné doklady stanovené právním předpisem.

IV. CENA

Cena zboží vyplývá z ceníku, katalogu či jiné nabídky prodávajícího, není-li určena v kupní smlouvě jiná kupní cena.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Odpovědnost za vady je sjednána v souladu s ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v účinném znění. Vylučuje se použití § 2099 odst. 2, § 2102, §2103. Při dodání vadného zboží se vylučuje možnost odstranění vady opravou věci.
b) Prodávající je odpovědný za vady zboží, nedodá-li zboží řádně, tedy ve sjednané kvalitě, množství, provedení, ceně a s potřebnými dokumenty, nebo sjednaným způsobem dopravy, nejsou-li sjednány v kupní smlouvě, dle nabídky prodávajícího na základě, které učinil kupující objednávku zboží. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, i když vada se stane zjevnou až po této době.
c) Kupující je povinen vady písemně (v listinné či elektronické podobě formou e-mailu) oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny, nejpozději do konce sjednané záruční doby.
d) Prodávající je povinen odstranit vady zboží ve lhůtě 10 dnů od obdržení oznámení vady kupujícím a volby jeho práva z vad zboží, není-li to s ohledem na povahu zboží nepřiměřené – pak musí být vady odstraněny v přiměřené lhůtě. Kupující má právo požadovat následující nároky z vad zboží:

1) odstranění vad dodáním nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,
2) přiměřenou slevu z kupní ceny
4) odstoupení od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, nebo neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě.
Volbu nároku z vad oznámí kupující prodávajícímu v zaslaném oznámení vad nebo neprodleně po doručení tomto oznámení prodávajícímu.

f) Má-li dodávané zboží vady, resp. není-li dodáno řádně, není kupující povinen až do doby úplného odstranění vad nebo dodání náhradního zboží hradit kupní cenu, popř. dosud neuhrazenou část kupní ceny.

VI. ZÁRUKA

a) Prodávající je povinen dodat zboží v množství, kvalitě a provedení sjednaných v kupní smlouvě, resp. uvedených v nabídce prodávajícího, nejsou-li ve smlouvě přesně specifikovány. Zboží musí splňovat technické i veškeré jiné požadavky stanovené právními předpisy České republiky.
b) Prodávající je povinen na svoje náklady zajistit potřebné atesty či povolení, schválení státních orgánů země původu i České republiky.
c) Strany uzavřením kupní smlouvy sjednávají, že prodávající je povinen poskytnout kupujícímu minimální záruční dobu 24 měsíců od data dodání zboží kupujícímu, neposkytne-li prodávající záruční dobu delší. Prodávající je povinen předat spolu se zbožím kupujícímu záruční list, ve kterém bude vyznačena záruční doba.

VII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Prodávající je povinen zajistit, aby dodávané zboží a balení bylo vždy v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

Prodávající vystaví kupujícímu fakturu se splatností 30 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jinak kupující není povinen ji uhradit. V případě, že zboží má vady, není kupující povinen uhradit kupní cenu nebo její dosud neuhrazenou část až do úplného odstranění vad.

IX. SMLUVNÍ POKUTA

Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje uhradit kupujícímu smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s řádným dodáním zboží, a to ve výši 1 % z ceny zboží za každý započatý den takového prodlení. Kupující je oprávněn smluvní pokutu započítat na splatnou pohledávku prodávajícího.
Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím náhradu škody v rozsahu převyšujícím uhrazenou smluvní pokutu.

X. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

a) Prodávající a kupující se zavazují zacházet se všemi neveřejnými obchodními a technickými informacemi druhé smluvní strany, se kterými se seznámí prostřednictvím obchodních vztahů, jako s obchodním tajemstvím. Obě dvě strany považují veškeré neveřejné obchodní či technické informace za důvěrné a zavazují se je nesdělovat ani neumožnit přístup k nim třetím osobám.
b) Povinnost zachovat důvěrnost informací dle tohoto článku se nevztahuje na následující skutečnosti:
1) všeobecně známě či všeobecně přístupné informace
2) informace, které budou straně sděleny třetí osobou, jež není zavázána obdobnou povinností mlčenlivosti
3) informace, jejichž sdělení vyžaduje zákon
c) Prodávající a kupující považují veškerou předávanou dokumentaci za důvěrnou a zavazují se ji nesdělovat ani neumožnit přístup k ní třetím subjektům.
d) Prodávající si je vědom své odpovědnosti v případě porušení ustanovení o důvěrnosti informací z jeho strany.

XI. DORUČOVÁNÍ

a) Jakékoliv oznámení či písemnosti zasílané smluvními stranami mohou být předávány osobně či zasílány poštou, messengerem či e-mailem na kontaktní adresy uvedené v kupní smlouvě, jinak na sídlo druhé smluvní strany. Písemnosti budou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí, odmítnutí převzetí či 3. den po jejich odeslání, v závislosti na tom, která z uvedených skutečností nastane dříve.

XII. VOLBA PRÁVA

a) Tyto podmínky, jakož i veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky s vyloučením mezinárodního soukromého práva a CISG (kupní právo OSN).
b) Prodávající a kupující nesjednávají rozhodčí doložku.